Widyaswari, A. (2019). KONSEP TRI HITA KARANA PADA LOGO YAYASAN DHARMA SENI MUSEUM NEKA DI UBUD. Jurnal Nawala Visual, 1(1), 38-44. https://doi.org/10.35886/nawalavisual.v1i1.8