KUSUMA PUTRA, G. L.; YASA, G. P. P. A. KOMIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI PROMOSI DALAM MEDIA SOSIAL. Jurnal Nawala Visual, v. 1, n. 1, p. 1-8, 2 maio 2019.