LESTARI, E. KONSEP NARATIF DALAM FILM DOKUMENTER PEKAK KUKURUYUK. Jurnal Nawala Visual, v. 1, n. 1, p. 9-17, 2 maio 2019.