HANINDHARPUTRI, Made Arini; IRHANDI, I Gusti Ngurah Gede Gitayogi. KONTEN VISUAL INSTAGRAM PLAGA WINE SEBAGAI UPAYA BRANDING KEPADA GENERASI MILENIAL. Jurnal Nawala Visual, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 54–59, 2020. DOI: 10.35886/nawalavisual.v2i1.78. Disponível em: https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/nawalavisual/article/view/78. Acesso em: 12 jul. 2024.