WIDYASWARI, A. KONSEP TRI HITA KARANA PADA LOGO YAYASAN DHARMA SENI MUSEUM NEKA DI UBUD. Jurnal Nawala Visual, v. 1, n. 1, p. 38-44, 2 maio 2019.