Widyaswari, Ayu. 2019. “KONSEP TRI HITA KARANA PADA LOGO YAYASAN DHARMA SENI MUSEUM NEKA DI UBUD”. Jurnal Nawala Visual 1 (1), 38-44. https://doi.org/10.35886/nawalavisual.v1i1.8.