Widyaswari, A. (2019) “KONSEP TRI HITA KARANA PADA LOGO YAYASAN DHARMA SENI MUSEUM NEKA DI UBUD”, Jurnal Nawala Visual, 1(1), pp. 38-44. doi: 10.35886/nawalavisual.v1i1.8.