Runkat, Reinharde Jonah P, Putu Surya Triana Dewi, and I Kadek Pranajaya. 2020. “PERANCANGAN PUSAT EDUKASI SENI FOTOGRAFI ANALOG DI KOTA DENPASAR”. Jurnal PATRA 2 (2):20-27. https://doi.org/10.35886/patra.v2i2.118.